Kiểu hủy

Dung tích thùng chứa

Xuất xứ

Công suất

Tổng số 4 Sản phẩm
Tổng số 4 Sản phẩm
REPAIR TABLE `item` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `item`

REPAIR TABLE `sessions` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `sessions`

Optimize All tables in 5.25703s