Kiểu hủy

Xuất xứ

Kích thước hủy

Công suất

Tổng số 16 Sản phẩm
Tổng số 16 Sản phẩm
REPAIR TABLE `item` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `item`

REPAIR TABLE `sessions` EXTENDED

OPTIMIZE TABLE `sessions`

Optimize All tables in 10.3415s